Consilierul Guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, public? un editorial pe opiniibnr.ro („Populismul ?i perspectiva de a rec?dea în servitute”) în care se simte dator s? ias? din c?ma?a strâmt? a strategiilor…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Conspiraţia „Simbiozei”. Coşmarul populismului dă frisoane BNR

Conspiraţia „Simbiozei”. Coşmarul populismului dă frisoane BNR

Consilierul Guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, public? un editorial pe opiniibnr.ro („Populismul ?i perspectiva de a rec?dea în servitute”) în care se simte dator s? ias? din c?ma?a strâmt? a strategiilor monetare intrând în salopeta lupt?torului cu populismul românesc, cu referire la „populismul vulgar al marilor partide” dar ?i la „populismul cinic” al membrilor „Simbiozei” (alian?a dintre elita politicii ?i elita afacerilor, concept marca Croitoru).
„Spre deosebire de alte ??ri, unde accentul populismului este pus pe na?ionalism sau pe migra?ie, în România populismul este concentrat pe teme economice ?i este promovat în mod egal de marile partide”, subliniaz? Lucian Croitoru care enumer? ini?iativele de „cre?tere a salariilor ?i a unor cheltuieli sociale dar ?i a unor impozite” precum ?i „atacurile def?im?toare asupra sistemului bancar ?i asupra BNR, legea d?rii în plat? ?i legea conversiei creditelor la cursuri istorice”. Despre legile conversiei ?i d?rii în plat?, Croitoru argumenteaz? pe linia trasat? de pozi?iile oficialilor BNR de pân? acum, c? „altereaz? disciplina contractual? ?i drepturile de proprietate”. Nici un cuvânt despre abuzul de putere dominant? ?i de informa?iile asimetrice b?nci-clien?i, acestea n-ar trebui s? afecteze în opinia B?ncii Centrale obliga?iile asumate în contract care trebuie duse la bun sfâr?it în orice condi?ii. O noutate o reprezint? îns? precizarea consilierului BNR c? respectivele legi au fost proiectate s?-i ajute „mai degrab? pe b?ie?ii de?tep?i”, în condi?iile în care se insista pân? acum mai mult pe nuan?a c? sunt destui debitori de bun?-credin?? cu probleme dar, pe lâng? ace?tia, se pot strecura ?i profitori. Iat? deci c? profitorii au devenit mobilul principal. Cu toate astea, tot r?ul spre bine, Croitoru consider? c? nu toate m?surile populiste adoptate anul asta vor fi aplicate, politicienii î?i vor lua voturile ?i vor g?si scuze apoi pentru a întoarce foaia urmând ca abia la urm?toarele alegeri s? vedem ceva din legisla?ia populist? de azi implementat?. P?i, ?i atunci de ce atâta preocupare, inclusiv la BNR?
Deoarece, dincolo de „populismul vulgar al marilor partide”, Croitoru indentific? ?i o form? de populism „cinic”, mai periculoas?, care urm?re?te amânarea reformelor dureroase ?i care are drept surs? alian?a dintre clasa politic? ?i elita de afaceri (evident cea autohton?, abonat? la contractele cu statul), alian?? pe care consilierul Guvernatorului BNR o nume?te „Simbioza”. ?i ce urm?re?te Simbioza asta? „S? men?in? libertatea propriet??ii la niveluri sc?zute ?i s? men?in? libertatea fa?? de corup?ie la niveluri sc?zute”. Cu alte cuvinte, politicienii ?i oamenii de afaceri români apropia?i lor, vântur? idei populiste pentru a se mentine la putere si a împiedica transferul total al propriet??ii de stat în mâini private beneficiind în continuare de rente de pe urm? acesteia prin strategii care ?in de corup?ie. Aici s-ar putea obiecta c? aceast? conspira?ie, aceast? cabal? numit? Simbioza n-a fost prea eficient? de vreme ce capitalul autohton tinde s? ocupe pozi?ii tot mai decorative în economie.
Ei bine, din cauza libert??ii reduse a propriet??ii micile afaceri nu se pot dezvolta, concuren?a nu func?ioneaz? ?i cre?te num?rul votan?ilor dependen?i de redistribuire ?i sensibili la slogane populiste sus?ine Croitoru. Cu atât mai mult cu cât calitatea înv???mântului este în continu? sc?dere pentru c? afacerile conduse de patronii afla?i în combina?ii cu statul n-au nevoie de for?? de munc? foarte calificat?, afirm? acesta. Ar trebui deci s? ne gândim c? în momentul în care statul n-ar mai de?ine niciun activ iar furnizorii privati de produse si servicii ar evada din incorsetarile reglementarilor statului spiritul antreprenorial ar fi brusc eliberat în ?ar?, capacit??ile de produc?ie ar r?s?ri peste noapte iar cohortele de asista?i n-ar mai pleca urechea la cântecele de siren? ale populismului având altceva mai bun de f?cut între orele 8-16 zilnic. Cum s-o face îns? c? num?rul locurilor de munc? a continuat s? scad? în România ?i implicit, popula?ia care a?teapt? asisten?? din partea statului s? creasc?, în paralel cu transferul propriet??ii de la stat la privat care se tot face de peste 20 de ani si la tot soiul de politici de liberalizare a tarifelor si flexibilizare a obligatiilor impuse angajatorilor?
Consilierul Guvernatorului BNR nu trateaz? îns? aceste aspecte, ocupat s?-i vâneze în continuare pe conspiratori. „Adev?rurile Simbiozei, care de?ine o mare putere economic? ?i canale media, vor fi acceptate de segmentul larg al p?c?li?ilor, adic? al celor care cred toate „adev?rurile” spuse la televizor ?i de segmentul oportuni?tilor, adic? al celor care au un scop în a identifica la timp ?i corect „adev?rurile” Simbiozei, pentru a se putea pune în slujba ei(..).Toate aceste patru categorii de popula?ie – oamenii Simbiozei, prizonierii propriilor judeca?i închise, p?c?li?ii ?i oportuni?tii – vor cre?te ca pondere în societate în detrimentul celor bine educa?i ?i care nu sunt dependen?i de redistribuire ?i nu sunt parte a Simbiozei”. Iar dac? cele 4 categorii vor deveni preponderente iar raportul mediocritate/valoare va ajunge la un prag critic în România ideile extremiste vor g?si un sol fertil ?i n-ar fi exclus c? cei mul?i s? hotrasc? brusc „c? toate averile private din societate sunt f?cute ilicit ?i c? proprietatea privat? este un moft, indiferent de ce scrie în Constitu?ie”.
În concluzie, demonstra?ia domnului Croitoru ar putea fi simplificat? în felul urm?tor: faptul c? n-avem înc? suficient de mult? privatizare (vezi grupurile de interese din contractele cu statul), c? nu respect?m disciplina contractual? (vezi legile anti-b?nci), c? avem înc? mult? reglementare si corup?ie afecteaz? mediul economic care nu poate produce slujbe suficiente f?când din popula?ia asistat? un magnet al populismelor ce ne pot întoarce în comunism iar în comunism era r?u, ?tie toat? lumea. Or fi de vin?, pe lâng? libertatea redus? a propriet??ii ?i libertatea mare fa?? de corup?ie, globalizarea cu migrarea joburilor spre Est (vezi lohnul din România) ?i eliminarea barierelor vamale în UE, cu scoaterea produselor române?ti de pe pia?a intern? când subven?iile produselor importate erau mai mari decât cele locale? M? rog, nu e tocmai corect politic s? le aminte?ti, mai ales dinspre BNR….
Este un editorial amplu la care se afi?eaz? ?i bibiografie. Surpriza a fost s? constat c? aceasta era compus? din dou? articole, unul scris în 2015 chiar de Lucian Croitoru (previzibil, e vorba de „Simbioza”) ?i altul scris de redactoru-?ef al…Hotnews în 2016 („Spiral? populismului ?i r?ul s?dit”). Faptul c? unul dintre sfetnicii BNR î?i ia ca surs? de inspira?ie un articol scris de un confrate jurnalist m? bucur?, chiar dac? acesta e specialist din câte ?tiu pe politic? intern? ?i extern?, nicidecum în economie. Uite c? vocile din pres? mai conteaz?! M? mir? îns? c? este unica surs? luat? în calcul, cu atât mai mult cu cât ?tiu c? BNR are în curtea proprie mai mul?i fo?ti ziari?ti speciali?ti în zona financiar-bancar? converti?i în exper?i ai departamentului de comunicare, asta ca sa nu mai zic de exper?i independen?i.

Tizanidine Online
Buy Tylenol Online
Cafergot
Buy Toradol without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter