E un subiect la mod? s? faci ??nd?ri imaginea sistemului medical de stat. ?i e atât de mare focalizarea pe neajunsurile sale încât m? întreb cât de spontan? poate fi…Am…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
E chiar totul paradisiac în medicina privată? Ce ziceţi de preţuri?

E chiar totul paradisiac în medicina privată? Ce ziceţi de preţuri?

E un subiect la mod? s? faci ??nd?ri imaginea sistemului medical de stat. ?i e atât de mare focalizarea pe neajunsurile sale încât m? întreb cât de spontan? poate fi…Am avut r?ni?ii din Colectiv, care riscau s? fie uci?i în spitalele de stat din cauza infec?iilor (de fapt, infec?iile nosocomiale apar mai peste tot unde exist? por?iuni de piele lips?). Apoi scandalul Hexi Pharma ?i riscurile la care eram expu?i din cauza dezinfectan?ilor dilua?i. Mai târziu s-a aflat c? erau mult mai multe firme care furnizau dezinfectan?i dar câ?i pacien?i s-or fi refugiat la privat în zilele în care presa nu mai contenea cu dezv?luirile? Scandalul pare îngropat acum odat? cu fondatorul companiei dar în mintea pacientului a r?mas întip?rit? ideea c? se expune unor riscuri deloc de neglijat în spitalele de stat. Avem apoi o list? parc? interminabil? cu medici de renume implica?i în acte de corup?ie, fie mit?, fie achizi?ii pentru spitale la pre?uri supraevaluate (Lasc?r,Irinel Popescu, Br?di?teanu) ba a ap?rut ?i un doctor Mengele în persoan? chirurgului Burnei de la Marie Curie. De?i, dac? ne lu?m dup? articolele ap?rute ulterior în media „disident?”, parc? n-ar mai fi totul atât de clar. Ca s? nu mai vorbim de managerul-nabab Secureanu de la Malaxa. Parc?-?i vine s? exclami „s? se închid? mai repede toate, trecem cu buldozerul peste ele ?i apoi ne trat?m civilizat la spitalele private, c? devine insuportabil? frustrarea transmis? de reporterii veni?i de la vân?toarea de subiecte cu noi capturi ?i abuzuri de la stat!”

S? fie îns? la privat totul roz-bombon? Niciun caz de malpraxis? Greu de crezut având în vedere c? sunt cam aceea?i medici, speciali?tii de valoare având norme atât la stat cât ?i la privat. Mai degrab? n-au prea r?zb?tut în pres? erorile lor, media având aici caii s?i favori?i de b?taie, priva?ii din s?n?tate acoperindu-se mult mai eficient cu tot fel de acte semnate la internare de pacien?i iar afacerile private din s?n?tate reprezentând simultan o surs? poten?ial? de reclam? ?i advertoriale. Spitalele sunt mai curate la privat, personalul mai zâmbitor, de acord, dar toate aceste plusuri se reflect? cu bonus în tarife astfel încât te ia durerea de cap când trebuie s? achi?i din buzunar ni?te banale investiga?ii sau consulta?ii de specialitate. La stat e aglomerat, nu e curat-bec, unii pacien?i bag? mâna în buzunar pentru a-?i cump?ra un plus de aten?ie din partea medicului (s? recunoa?tem, rareori ni se condi?ioneaz? actul medical), probabil din reflexul c? orice pare gratuit nu e de calitate. Totu?i, la stat ai acces la acela?i pachet de servicii indiferent dac? ai cotizat la asigur?rile de s?n?tate din salariul minim pe economie sau din cel de magistrat. Or, câ?i din cei care au venituri apropiate salariului minim pe economie (?i nu sunt deloc pu?ini, peste o treime din num?rul total de angaja?i ?i cea mai mare parte a pensionarilor) ar face fa?? tarifelor de la priva?i?

Iat? aici o mostr? de tarife la maternit??ile private, în general cu pre?uri între 4.000 ?i 12.000 lei, în func?ie de servicii ?i de confortul rezervei. M? rog, nu toat? lumea na?te dar de apendicit? am putea fi to?i amenin?a?i ?i iat? aici cat costa în sistemul privat aceast? interventie minor?, recordul de 4.800 lei înregistrându-se la Regina Maria. M? rog, cred c? fiecare are deja propriile sale experien?e, mul?i au comparat tarifele stat-privat înainte de vreo interven?ie major? f?cându-?i toate calculele ?i având în general de ales între un tarif de X lei la privat, cu mult? bun?voin?a ?i condi?ii de hotel ?i unul de numai X/2 sau X/3 la stat, cu lacune în ceea ce prive?te condi?iile de cazare ?i polite?ea asistentelor/brancardierilor.

Miza transferului unei felii cât mai mare din tortul asigur?rilor medicale de stat c?tre cele private e considerabil? iar arsenalul muncii de l?murire e cât se poate de variat. Iat? concluzia unui articol de pe site-ul csid.ro[1] (”Ce se întâmpl? doctore”?,desprins din cunoscuta emisiune de la Pro TV) care î?i propunea s? exploreze costurile evalu?rii s?n?t??ii în România.

”Pe pia?? medical? din România, Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate a început de pu?in? vreme s? fac? decont?ri ?i pentru interven?ii în domeniul privat. Spre exemplu, pentru o cezarian?, Casa deconteaz? 3.500 de lei oric?rei maternit??i private cu care are contract. Mai r?mân de plat? pacientei de la 4.000 de lei pân? la 15.000 lei, în func?ie de locul ales.Îns? o s? mai treac? probabil timp suficient pân? când v? ve?i putea alege spitalul, echipa medical? ?i asigur?rile s? pl?teasc? integral pentru aceste servicii. Va fi vremea când to?i vom fi obliga?i s? pl?tim asigur?ri medicale nu doar statului, ci ?i firmelor de asigur?ri, a?a cum se întâmpl? peste tot în lume. Iar în func?ie de contribu?ii ve?i avea parte de servicii de baza sau de cele de top. Pân? atunci, ve?i face drumuri între institu?iile sanitare de stat, unde cozile sunt interminabile ?i cele private unde costurile sunt deocamdat? mari, chiar pentru o persoan? cu venituri medii din România. De multe ori, în cazul copiilor, la institu?iile medicale private, costurile sunt ?i mai mari decât în cazul adul?ilor. Iar într-un spital de pediatrie de stat, spre exemplu, orice sec?ie e, de obicei, supraaglomerat?”.

 

[1] http://www.csid.ro/health/sanatate/cat-costa-evaluarea-sanatatii-in-romania-10045858/

Norflex Online
Buy Toradol Online
Zanaflex
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter