SCA Piperea si Asociatii va fi prezent? în data de 09.02.2017 la Luxemburg în fa?a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene prin avoca?ii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Comunicat de presă

Comunicat de presă

SCA Piperea si Asociatii va fi prezent? în data de 09.02.2017 la Luxemburg în fa?a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene prin avoca?ii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru Dimitriu ?i Luiza Hagiu pentru a sus?ine pozi?ia unui num?r de 71 de consumatori cu privire la întreb?rile preliminare adresate de Curtea de Apel Oradea în cauza Andriciuc ?i al?ii contra Banca Româneasc? (C-186/16).

Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene este chemat? s? r?spund? la o serie de 3 întreb?ri ce au un impact crucial în litigiile demarate împotriva institu?iilor de credit de c?tre consumatorii care au credite în moneda CHF:

  1. Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 93/131 trebuie interpretat în sensul c? dezechilibrul semnificativ între drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor care decurge din contract trebuie analizat prin raportare strict la momentul încheierii contractului sau include ?i situa?ia în care, pe parcursul derul?rii unui contract cu executare succesiv?, presta?ia consumatorului devine excesiv de oneroas? comparativ cu momentul încheierii contractului din cauza unor schimb?ri semnificative ale cursului de schimb valutar?
  2. În accep?iunea articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, prin caracterul clar ?i inteligibil al unei clauze contractuale trebuie s? se în?eleag? c? respectiva clauz? contractual? trebuie s? prevad? doar motivele care au stat la baza includerii acestei clauze în contract ?i mecanismul s?u de func?ionare sau trebuie s? prevad? ?i toate consecin?ele sale posibile în func?ie de care pre?ul pl?tit de consumator poate varia, cum ar fi riscul de curs valutar, ?i dac? din perspectiva Directivei 93/13/CEE se poate considera c? obliga?ia b?ncii de informare a clientului la momentul acord?rii creditului vizeaz? exclusiv condi?iile de creditare, respectiv dobânzile, comisioanele, garan?iile puse în sarcina împrumutatului, posibilitatea aprecierii sau deprecierii unei monede str?ine neputând fi inclus? în aceast? obliga?ie?
  3. Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul c? termenii „obiectul principal al contractului” ?i „caracterul adecvat al pre?ului sau remunera?iei, pe de-o parte, fa?? de serviciile sau bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de alt? parte” acoper? o clauz? cuprins? într-un contract de credit încheiat în moned? str?in? între un vânz?tor sau un furnizor ?i un consumator ?i care nu a f?cut obiectul unei negocieri individuale, potrivit c?reia „creditul va fi restituit în aceea?i valut?”?

Trebuie men?ionat faptul c? judecata majorit??ii litigiilor din România (cca 3000 de dosare) ce au ca obiect obligarea institu?iilor financiare la conversia sumei creditului din CHF în lei, la cursul de schimb de la momentul contract?rii creditului a fost suspendat?, fiind a?teptat? solu?ia ce se va pronun?a în leg?tur? cu cele trei întreb?ri preliminare.

 

SCA Piperea ?i Asocia?ii

Imitrex Online
Buy Skelaxin
Buy Tylenol Online
Indometacin

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter