M? tem c? Guvernul Grindeanu a început cu stângul acest mandat.Eu m? a?teptam s? v?d rapid un buget pe 2017, ni?te institu?ii desfiin?ate (AAAS) ?i altele înfiin?ate (Fondul suveran de…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Guvernul Grindeanu a început cu stângul acest mandat

Guvernul Grindeanu a început cu stângul acest mandat

M? tem c? Guvernul Grindeanu a început cu stângul acest mandat.Eu m? a?teptam s? v?d rapid un buget pe 2017, ni?te institu?ii desfiin?ate (AAAS) ?i altele înfiin?ate (Fondul suveran de inves?ii) sau substan?ial modificate (trecerea ANPC în subordinea Parlamentului, de exemplu), înlocuirea programului Prima cas? cu un program social de construc?ie de locuin?e, renun?area de urgen?? la îndoparea cu dobânzi ?i alte cadouri a b?ncilor* ?i la ajutoarele de stat directe sau mascate acordate corpora?iilor multina?ionale, impunerea ultra-profiturilor acestora aici, în România, adic? la locul în care aceste profituri se fac, ?i nu în paradisuri fiscale, redeschiderea investi?iilor publice, punerea marilor companii publice sub protec?ia tribunalului etc. 
?i m? mai a?teptam la proiecte de mare importan?? ?i anvergur? pentru afacerile române?ti, cum ar fi un nou cod comercial ?i o regândire a politicii ?i filosofiei fiscale ?i, implicit, a codului fiscal ?i a celui de procedur? fiscal?.

În schimb, spa?iul public este ocupat în mod parazitar de gra?iere. Nici m?car seismul în curs de desf??urare la vârful SRI ?i al DNA nu î?i mai g?sesc loc de aceast? disput? declan?at? de ideea gre?it?, expus? publicului cu jumatate de glas de actualul Ministru al Justi?iei, transformat? de pre?edintele Iohannis în elefantul din sala ?edin?elor de guvern.
Nici amnistia, nici gra?ierea colectiv? nu sunt de domeniul deleg?rii legislative, adic? al ordonan?elor Guvernului (fie ele obi?nuite sau de urgen??).

Constitu?ia arat?, la art. 73 alin.3 lit.i), c? aministia ?i gra?ierea colectiv? se acord? doar prin legi organice. Din art.115 alin.1 din aceea?i Constitu?ie rezult? c? guvernul nu poate emite ordonan?e în domenii care fac obiectul legilor organice. Guvernul nu poate acorda amnistia sau gra?ierea colectiv? nici chiar prin ordonan?e de urgen??, c?ci supra-aglomerarea pu?c?riilor nu este o situa?ie extraordinar? a c?ror reglementare nu sufer? amânare (condi?ia pus? de art. 115 alin.4 pentru a se putea emite o ordonan?? de urgen?? este aceea de a tinde la reglementarea unei situa?ii extraordinare ?i urgente). Când m? refer la prea mul?i pu?c?ria?i pe metru p?trat, nu vorbesc de cei care în mod abuziv, pe nedrept ?i nevinova?i sunt b?ga?i în pu?c?rie (ace?tia pot formula revizuire pentru procese nedrepte, c? tot este în corzi sistemul de for?? construit de ex-pre?edintele B?sescu) ?i nici de cazurile sociale grave (care pot fi solu?ionate prin gra?iere individual?). Vorbesc de condamna?ii pe bune ?i de cei care nu sunt cazuri sociale. Ace?tia nu relev? o situa?ie extraordinar? ?i urgent?. Situa?ii extraordinare ?i urgente sunt golurile lasate de cele 250 de mii de IMM-uri falite ?i de cei un milion de cet??eni fali?i în epoca post-criz? B?sescu – Is?rescu. La fel sunt ?i sutele de mii de copii l?sa?i acas? de o parte din cei 4 milioane de români care au plecat la munc? în str?in?tate, printre altele, ?i pentru c? au fost f?cu?i robi de un sistem bancar abuziv ?i în?el?tor, sistem sus?inut de o clas? politic? în cvasi-totalitate nepreg?tit? ?i corupt? în to?i ace?ti ani de a?a-zis euroatlantism românesc.

În alt? ordine de idei, amnistia ?i gra?ierea colectiv? sunt institu?ii de drept penal, prevazute în Constitu?ie, ?i instrumente de politica penal? care nu au nimic r?u în sine. Doar c? ele trebuie dezb?tute în Parlament. Dac? sunt chestiuni urgente, atunci aministia ?i gra?ierea colectiv? pot fi dezb?tute în parlament în procedur? de urgen?? (art.76 alin.3 din Constitu?ie). Spre exemplu, urgentarea procedurii legislative ar putea fi considerat? necesar? pentru punerea în practic? a unor hot?râri CEDO care condamn? România pentru condi?iile precare din pu?c?rii. O alt? motiva?ie serioas? a urgent?rii procedurii legislative ar putea fi necesar? stopare a curgerii desp?gubirilor impuse de CEDO României pentru aceea?i belea, a condi?iilor precare din pu?c?rii, desp?gubiri care au depa?it deja 80 de milioane de euro ?i continu? s? creasc? în ritm periculos.
Dac? s-ar fi pornit pe acest drum, corect ?i în linie cu Constitu?ia, nu cred c? ar fi avut nimeni de obiectat nimic.

În schimb, s-a pornit cu aceast? idee proast? de acordare a gra?ierii colective prin ordonan?? de urgen??, iar aceast? gaf? va fi un stigmat al acestui guvern nu s?pt?mâni, ci luni sau chiar ani de zile de acum încolo.
Globali?tii, ?tirile fierbin?i ?i unit??ile miliare de ?tiri nici nu puteau spera la un cadou mai frumos…

*aflu din ziarul Bursa de azi, spre exemplu, c? Ministerul Finan?elor tocmai s-a împrumutat de la b?nci cu 500 de milioane, de ce Statul român continu? s? se împrumute de la b?nci ?i nu de la popula?ie, nu înteleg oamenii, în loc s? ?in? în depozite bancare câteva zeci de mld de lei, cu dobânzi de toat? jena, ar putea cump?ra obliga?iuni de stat, cu dobânzi cu 2-3 puncte peste dobânzile de 0,5% pe care le arunc? b?ncile, ca pe ni?te gr?un?e, acestor deponen?i obliga?i, practic, s? î?i ?in? în b?nci economiile, pân? la un bail – in …

Skelaxin Online
Buy Cafergot Online
Zanaflex
Buy Emla without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter