Povestea e recent?, un control al Cur?ii de Conturi descoper? la finalul anului trecut c? cele dou? b?nci pentru locuin?e din curtea Raiffeisen ?i BCR au interpretat abuziv legea ?i…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Raiffeisen uită de prima de stat după ce a băgat în buzunar comisioanele clienţilor

Raiffeisen uită de prima de stat după ce a băgat în buzunar comisioanele clienţilor

Povestea e recent?, un control al Cur?ii de Conturi descoper? la finalul anului trecut c? cele dou? b?nci pentru locuin?e din curtea Raiffeisen ?i BCR au interpretat abuziv legea ?i au permis celor care nu inten?ionau s? ia un credit s? ridice sumele economisite plus prima de stat ba mai mult, printre ace?ti beneficiari s-ar afla mul?i minori care n-ar fi avut dreptul s? încheie un asemenea contract de economisire-creditare.

Curtea reclam? b?ncile la DNA, cele dou? b?nci anun?? c? se vor judeca cu Curtea de Conturi ?i de aici începe partea interesant?. Pentru cei cu contracte deja semnate Raiffesen Banca pentru Locuin?e nu mai pl?te?te prima de stat de 25% din suma economisit? anual (dar nu mai mult de echivalentul a 250 de euro), invocând procesul în derulare ?i faptul c? statul n-a mai virat sumele aferente primelor de economisire dup? decizia Cur?ii de Conturi. Raiffeisen se spal? pe mâini pretinzând c? a fost doar simplu mandatar al statului ?i dac? statul nu mai vireaz? banii, atunci nu este obligat? s? pl?teasc? din surse proprii aceste fonduri. BCR în schimb alege s? dea celor cu contracte în derulare primele promise, deja pl?tite de stat dar blocate de controlul CC. „BCR Banca pentru Locuin?e a luat decizia pentru moment, pân? la finalizarea litigiilor împotriva Cur?ii de Conturi, de a pl?ti, din resurse financiare ale b?ncii fondurile echivalente primei de stat cuvenite clien?ilor. V? asigur?m c? vom face tot posibilul pentru c? rela?ia de bun? colaborare în spiritul bunei-credin?e, manifestate pân? acum atât de clien?ii no?tri, cât ?i de BCR Banca pentru Locuin?e s? nu fie influen?at? negativ de c?tre o decizie neconform? cu legisla?ia aplicabil?  sistemului de economisire creditare a Cur?ii de Conturi bazat?  pe o interpretare pe care o consider?m nelegal?” se arat? într-un comunicat al b?ncii citat de bancherul.ro.

Care sunt problemele aici? În primul rând, reclam? în?el?toare. Ambele b?nci pentru locuin?e pretindeau în pliantele oferite poten?ialilor clien?i c? prima de stat este o facilitate acordat? indiferent de op?iunea acestora de la finalul contractului iar agen?ii de vânz?ri î?i racolau clien?ii insistând tocmai pe acest aspect. Or, dac? n-ai precizat nimic în reclamele tale c? statul ar putea s? taie aceast? subven?ie, se cheam? c? ?i-ai cam p?c?lit clien?ii. Cum ai f?cut ?i în pliantele în care vorbeai de cursul stabil al francului, exact genul de reclam? care a cânt?rit greu în legea conversiei. Apoi, mai important, cei care vor s? se retrag? acum din contracte pl?tesc comisioane grase b?ncilor pentru locuin?e de?i existen?a acestora era justificat? de subven?ionarea de c?tre stat a economisirii. Mai exact, clientul alegea împreun? cu banc? o anumit? sum? contractat?, s? spunem 10.000 lei pentru 5 ani, iar banca opera apoi imediat un comision de 1% din aceasta (deci comision anticipat) dup? care în fiecare an se achita un comison de adiministrare cuprins între 24 ?i 36 de lei la Raiffeisen iar dac? se retr?gea mai devreme de cei 5 ani mai exista un comision perceput din suma contractat? (la BCR e 1%). Or, din ce se întâmpl? în acest moment reiese c? lumea nu doar c? nu mai prime?te prima de stat la Raiffeisen dar se poate retrage ?i f?r? banii din comisioanele deja percepute, ceea ce este un abuz cât casa din partea b?ncii.

Iat? opinia unui client al Raiffeisen Banca pentru Locuin?e (Dorian Lakatos din Fete?ti) postat? pe site-ul Conso, al?turi de a altor nemul?umi?i. „În 2012 am încheiat un contract de economisire creditare cu Raiffeisen Banca pentru locuin?e, un contract pentru o perioad? de 5 ani. Acum în februarie se împlinesc 5 ani de când virez lunar b?ncii o sum? stabilit? la începutul contractului. În toat? aceast? perioad? nu am primit niciun raport de activitate, nu am fost informat în leg?tur? cu situa?ia contului meu. Ieri am sunat la Call Center Raiffeisen Banca pentru Locuin?e pentru a m? interesa de situa?ia mea. Au început din start prin a-mi povesti c? au probleme cu Curtea de Conturi ?i c? nu mai beneficiez de dobânda de 25% de la stat. OK. Am întrebat-o pe doamna de la cel?lalt cap?t al firului ce suma am depus în toat? aceast? perioada ?i mi-a r?spuns c? suma s-a ridicat la peste 5700 Ron. Am rugat-o s?-mi spun? suma total? incluzând ?i dobânzile b?ncii ?i surpriz?. Doamna de la cel?lalt cap?t îmi spune c? a respectat toate condi?iile contractului, aplicând dobânda b?ncii ?i c? atare voi primi suma de 5.000 ?i pu?in înapoi. Adic? mai pu?in cu multe milioane. Am întrebat cum de este posibil a?a ceva? P?i dac? eu depun o sum?, am preten?ia s? iau înapoi aceea?i sum? sau mai mult pentru c? v-a?i folosit 5 ani de banii mei. Doamna a invocat fel ?i fel de tâmpenii pe care nu le-am în?eles, mi-a spus s? mai a?tept înc? cca 15-16 luni ca al meu contract s? ajung? la maturitate. La ce????? Ce maturitate? Am îndeplinit condi?iile contractului virând lunar banii în contul b?ncii timp de 5 ani, condi?iile din contract sunt înc?lcate de banc?. P?i cu maturitatea asta, care nu ?tiu cine în?elege ce înseamn?, p?i dac? am îndeplinit condi?iile ?i au trecut 5 ani, îmi vreau suma înapoi pe care am depus-o, iar cu dobânzile s? ?i le bage undeva de ho?i. Cum adic? s? mai a?tept 15 luni s? ajung? la maturitate contractul? Eu depun o sum?, te folose?ti atâ?ia amari de ani de banii omului ?i când vine vremea s?-i dai înapoi, nu-i dai nici m?car cât a depus, sau deloc. Sunt ho?i, una ?i-a îndrugat când ?i-au prezentat produsul ?i cu alta te alegi. ?i-au ascuns informa?ii despre oprirea comisionului de deschidere ?i alte comisione ce le opresc în prima faz?. Dac? ?tiai de ele renun?ai. Sau dac? primeai un extras de cont vedeai re?inerile ?i îi ac?ionai în judecat?. A?a în tot timpul asta nu prime?ti nimic, nici raport de activitate nici extras de cont. ?i-au ascuns faptul c? banca nu te ajut? cu nimic „NIMIC” , ba din contr? se folosea de banii t?i ?i î?i mai lua ?i din ei, inventând fel ?i fel de taxe. Banca se baza pe prima de la stat de 25 % care trebuia s? ?i-o dea ?ie client la finalul contractului. Deci una peste alta, banca î?i lua din bani ?i complet? cu 25% din banii statului, iar ?ie î?i d?dea un pic mai mult decât ai depus. ?eap? de ?eap?. Acum când se judec? cu Curtea de Conturi, nici cei 25% nu-i mai aloc? statul, ca atare când î?i retragi banii depu?i, consta?i c? vei lua mai pu?in decât ai depus cu 20-25% din suma depus?. ?eapa Secolului. Cei de la ghi?ee sunt ?coli?i s? ne mint? în fa??, s? ne ascund? dedesubturile contractelor. Nu în?eleg cum de statul permite a?a ceva, asemenea ho?ie. Fra?ilor, economisitul la saltea este cel mai sigur, s? ne fie înv??are de minte, niciodat? nu-?i d? nimeni un leu în plus”.

Îmi r?mâne s? m? întreb în final ce se întâmpl? cu casa din Sibiu a unui anumit pre?edinte, imobil închiriat b?ncii Raiffeisen dar pierdut între timp în instan?a: cui o pl?ti în acest moment banca chirie în Sibiu având în vedere c? s-a depus o contesta?ie în anulare iar regimul propriet??ii e neclar de luni bune? Sau nu mai pl?te?te deloc precum în cazul contractelor de economisire-creditare pentru clien?ii din popor?

 

LINK:

Opinii clienti Raiffeisen Banca pentru Locuinte | Vocea clientului – Conso.ro

Feldene Online
Buy Maxalt Online
Skelaxin
Buy Indometacin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter