“Lumeee, lumeeee! Vine circuuuul! Dresur? special?, efecte pirotehnice, arti?ti nemaipomeni?i, numere unice, cum nu a?i mai v?zut! Accesul publicului interzis!” Probabil a?a ar fi trebuit s? sune anun?ul de prezentare…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Cronica unui număr de circ ratat

Cronica unui număr de circ ratat

“Lumeee, lumeeee! Vine circuuuul! Dresur? special?, efecte pirotehnice, arti?ti nemaipomeni?i, numere unice, cum nu a?i mai v?zut! Accesul publicului interzis!”

Probabil a?a ar fi trebuit s? sune anun?ul de prezentare a ceea ce a organizat INM cu ajutorul nepre?uit al prestidigitatorului-?ef al BNR. Dar, cum e absurd s? pui pe afi? c? spectacolul extraordinar, care va l?sa masc? publicul, se va desf??ura tocmai f?r? public, l-au numit “seminarii de formare profesional?”.

Pentru neaviza?i, schit?m un scurt istoric al reprezenta?iei de gal?, dirijat? de bagheta magistral? a acestui David Copperfield al finan?elor, din a c?rei mi?care nu pu?ine lucruri au disp?rut, în veritabile numere de magie, l?sându-ne, de-a lungul vremii, cu gura c?scat? ?i cu g?uri ireparabile:

  1. Dup? dispute de peste un an de zile între sistemul bancar, în frunte cu BNR, care renun?a la orice fel de preten?ii ?i imagine, p?r?sindu-?i presupusul rol de arbitru, supraveghetor, factor de echilibru ?i toate celelalte titulaturi cu care s-a auto-g?rnisit aceast? institu?ie (practic, dându-?i arama pe fa??) – pe de o parte ?i clien?ii b?ncilor (debitori) – pe de alt? parte, este promulgat?, în sfâr?it, legea d?rii în plat?. Aspectele publice ale parcursului acestei legi au avut momente greu de în?eles ?i acceptat. S-au vehiculat scenarii apocaliptice, viziuni vecine cu schizofrenia, trollingul a scos la suprafa?? caracterul mai mult decât îndoielnic al unor deontologi, din domeniul dreptului, din media ?i din nenum?rate alte domenii, pân? deun?zi departe de orice b?nuial?. ?ara era în fl?c?ri. Guvernatorul Is?rescu (intitulat Manole, dup? scriptele unor vremuri cenu?ii, de trist? amintire, în care respectivul domn a completat ni?te pagini negre – era arondat la Securitate ?i î?i turna apropia?ii sub aceast? titulatur?) anun?a dezastrul unei economii care, f?r? de aceast? lege, ar plesni de s?n?tate ?i de bun? func?ionare.
  2. Câteva sute de persoane dau casa înapoi b?ncii, sau scap? de datoriile reziduale rezultate în urma execut?rii silite. Unele b?nci accept? s? aplice legea, în anumite cazuri, în restul cazurilor (câteva mii) se ajunge în instan??. De acolo legea ajunge la CCR. Precizare: catastrofa na?ional? prevestit? de omul considerat – în mod bizar – mintea cea mai lucid? din societatea româneasc? (de Manole e vorba, desigur) este în stadiul de cutremur prevestit de M?rmureanu, celebrul cutremurolog care ne zguduia nervii ?i inteligen?a la fiecare apari?ie la televizor. Adic? nu se produce absolut deloc.
  3. CCR valideaz? legea, cu specifica?ia c? ar trebui judecate spe?ele respective sub imperiul impreviziunii, mai exact în contextul în care contractele au fost dezechilibrate, astfel încât nu mai pot fi onorate de debitori.
  4. Institutul Na?ional al Magistraturii (INM) anun?a o serie de seminarii în care judec?torii vor fi instrui?i pe teme bancare. Carevas?zic?, judec?torii nu prea ?tiu cum s? judece anumite spe?e din zona bancar?, astfel încât INM le asigur? instruire pe acest domeniu. Nimic nelalocul lui pân? aici. În orice domeniu func?ioneaz? cu succes programele de preg?tire continu?, dezvoltarea profesional?, înv??area.

Problemele ?i întreb?rile apar cu duiumul când afl?m sub obl?duirea cui se desf??oar? aceste seminarii. Pentru c? ele sunt organizate în tandem cu – a?i ghicit! – BNR.

Preambul: BNR a mai organizat astfel de seminarii, în momentele critice în care sistemul bancar, ?arpele crescut la sân, a mai fost deranjat în instan?e. Nu se ?tie prea bine ce s-o fi întâmplat acolo, doar se b?nuie?te, întrucât s-au desf??urat cu u?ile închise. Cert e c?, dupa acele seminarii, anumite lucruri care func?ionau normal în instan?e nu au mai func?ionat. S-au luat decizii contrare, procesele colective au fost sparte în procese individuale, practica a devenit tot mai neunitar?. Desigur, coinciden??. Dovezi!, vor striga idolatrii (ne)pl?ti?i ai marilor guru ai finan?elor, gata s? îi apere pân? în pânzele albe. ?i nu sunt deloc pu?ini ace?ti ciraci. Sunt din gama celor care ar fi în stare s? sar? la b?taie dac? insi?ti s? le dai peste cap sistemul de valori b?tut în cuie. Pentru ei, zborul americanilor pe Lun? este indubitabil, turnurile Gemene au fost d?râmate de Bin Laden, iar în România s-au f?cut progrese uria?e anticorup?ie.

Dar nu despre respectivii e vorba. Cert este c? BNR ?i-a mai pus în trecut amprenta asupra modului în care spe?ele dintre b?nci ?i clien?i sunt tratate de judec?tori. În ce direc?ie, este mai mult decât clar. ?i este pe cale s? o fac? din nou.

  1. Asocia?iile de Protec?ie a Consumatorilor fac front comun ?i cer s? le fie acceptat accesul la aceste seminarii, în numele transparen?ei. Debitorii sunt îngrijora?i ?i scârbi?i. Deja-vu.
  2. În mod nesperat, INM permite prezen?a unor observatori din partea asocia?iilor. Li se pune în vedere c? nu vor avea drept s? vorbesc?.

Este u?or de intuit c? INM a f?cut acest lucru în disonan?? cu vrerea BNR. Secretomania ?i lipsa de transparen?? pe linie benerist?, de la Manole în jos, frizeaz? paranoia, frica de expunere în public a inten?iilor respectivilor fiind mai accentuat? ca frica ielelor de lumina dimine?ii. Cine ?tie modul de ac?iune al acestor indivizi î?i d? seama u?or c? nu au fost de acord cu prezen?a “du?manului” la plan?a de r?zboi. Nu de aia se organizau seminariile, ba din contr?.

Cel mai probabil, INM a ?inut la etichet?. Nu a putut s?ri peste ni?te reguli elementare de bun sim? – dac? nu chiar de statut – ?i a fost nevoit s? accepte cererea asocia?iilor consumatorilor, cu atât mai mult cu cât exista o promisiune de la seminariile trecute, cu privire la transparen?? ?i prezent?, pe viitor.

A?a c? BNR a înghi?it g?lu?ca.

  1. Pe agend? troneaz?, la loc de cinste, ce subiect crede?i? – IMPREVIZIUNEA. Neglijent ascuns între teme puerile, de clasa a IX-a Seral, precum “Ce sunt banii: cum sunt create ?i cum sunt distru?i”, este subiectul pentru care au fost chema?i, de fapt, judec?torii. Asta îi roade crunt pe beneri?ti ?i pe bancheri. U?or-u?or, în instan?e, începe s? se formeze practica. Încep s? se echilibreze contracte, s? se împart? povara creditelor, s? se elimine comisioane abuzive. S? se ?tearg? datorii r?mase dupa executarea silit?. Judec?torii încep s? în?eleag? ce s-a întâmplat, în realitate, cu aceste contracte otr?vite. A?a ceva este inacceptabil pentru camarila manolesciana. Sta?i a?a, c? v? zicem noi cum e cu impreviziunea!
  2. În mod logic, formatorii sunt oameni de cas? ai sistemului bancar, beneri?ti cu acte în regul?, dintre care unii fo?ti func?ionari tocmai în b?ncile vizate, parteneri în case de avocatur? asociate cu b?ncile, Bogdan St?nescu (no comment).
  3. Începe seminarul. De?i aparent jena?i de prezen?a reprezentan?ilor consumatorilor, “formatorii” se dezl?n?uie. Fac tot posibilul s? conving? audien?a c? debitorii sunt de vina pentru tot ce se întâmpl?. Elitele (adic? ei, desigur) nu pot fi trase la r?spundere. Judec?torii sunt invita?i, f?r? ocoli?, s? treac? de partea “corect?” a baricadei. Iar care poate fi partea corect?, dac? nu cea a elitelor care duc mai departe, în cârc?, soarta ?i dezvoltarea t?rii, ?i nu cea a unor coate-goale, care au luat bani ca pro?tii c? s? cheltuie cu nemiluita, f?r? s? aib? pic de educa?ie financiar??

Atmosfera devine irespirabil?. Grea?a pluteste în aer. Observatorii nu mai tolereaz?, riposteaz? la toat? aceast? mascarad? insuportabil?, apoi pleac?, în semn de protest.

Imediat dupa plecarea acestora, elitele pun cap?t regiei penibile ?i anun?? terminarea “seminarului” cu câteva ore mai devreme fa?? de agend?. Merg?torii pe sârm?, înghi?itorii de fl?c?ri ?i mazilitorii de debitori nu au apucat s? mai presteze.

  1. BNR anun?? INM c? renun?? la celelalte seminarii, organizate la Sinaia. La hotelul BNR!

Short-long story, cam asta ar fi povestea circului f?cut de cea mai prestigioas? institu?ie a t?rii, BNR. Nu v? obosi?i s? c?uta?i am?nunte în pres?, nu ve?i g?si. Ma?in?ria de propagand? de tip pupincuristoid dezvoltat? de întâiul me?ter al t?rii a func?ionat ?i de data aceasta: a t?cut. Informa?iile de acest tip nu vor ajunge la publicul larg, oricum neinteresat de fa?a real? a lucrurilor. Manole va r?mâne în continuare o lumina, un c?l?uzitor, un salvator pe perioade de criz? ?i câte ?i mai câte. Nimic nou aici.

Nimic nou nici pentru debitori, asocia?ii, avoca?i implica?i în lupt? aceast? surd?, de-a ?oarecele ?i pisica, dus? de ceva vreme între cele dou? tabere. Doar un episod intermediar, sfâr?it, de data aceasta, prost pentru elite, care au clacat jalnic. O victorie de etap?, totu?i, mai mult decât binevenit?, ?i surpriza furnizat? de INM, prin acceptarea prezen?ei asocia?iilor.

Nou ar trebui s? fie, în schimb, pentru judec?tori.

Indivizii care au trântit ?andramaua chiar sub ochii lor nu pot fi formatori. Nu pot trasa direc?ii, nu pot aduce informa?ie, nu pot prezenta adevarul.

Nu pot face asta, pur ?i simplu.

Când doi ani de zile militezi înver?unat împotriva unor principii de drept, mestecând f?r? noim? ceea ce prime?ti de la Manole, cu titlu de adev?r absolut, când te faci de r?s prin televiziuni ?i articole, când te înregimentezi într-o armat? de indivizi care s-au debarasat f?r? jen? de orice decen?? pentru a sus?ine nici-ei-nu-?tiu-ce, nu poti fi formator. Culmea!, chiar pe subiectul pe care l-ai propov?duit în mod de?an?at, pân? la obsesie. Când de?ii mai multe func?ii la stat ca num?rul de la pantof, nedând semne de performan?? în absolut niciuna, nu po?i fi formator, doar pe considerentul c? una din aceste func?ii este la BNR (era aproape imposibil s? nu “lucreze” ?i acolo, omul având, probabil, tot atâtea func?ii câte institu?ii are statul român). Când nu mai prezin?i încredere ca institu?ie, decât în ochii maselor ignorante, ratând an de an obiective importante, având în spate o istorie mai mult decât dubioas?, cu vreo dou?zeci de b?nci falimentate, când conduc?torul este fost securist cu acte în regul?, nu po?i furniza formatori. Nu ai de unde. Nu ai cum s? faci asta.

Când vii în fa?a unor judec?tori, s? îi înve?i, te prezin?i într-un fel anume sau nu te mai prezin?i deloc. Asta trebuie în?eles în urma acestui circ. De sperat c? judec?torii au în?eles exact ce s-a întâmplat acolo. C? au în?eles cine e ?i ce vrea exact acest Manole.

Mobic Online
Buy Norflex Online
Motrin
Buy Toradol without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter