O istorie cu malpraxis ?i o poveste cu un spital care, de fapt, era un hotel. Istoria A Odat?, cândva, un copil era în parc. A c?zut la locul de…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
O istorie cu malpraxis și o poveste cu un spital care, de fapt, era un hotel.

O istorie cu malpraxis și o poveste cu un spital care, de fapt, era un hotel.

O istorie cu malpraxis ?i o poveste cu un spital care, de fapt, era un hotel.

Istoria A

Odat?, cândva, un copil era în parc. A c?zut la locul de joac?, ?i-a fracturat mâna dreapt?, a f?cut o urât? fractur? deschis?, osul a ie?it prin piele, dup? care a devenit pacient ?i a cam uitat cum s? fie copil, cum s? se duc? în parc, la joac?.

P?rin?ii s-au gr?bit cu copilul la o clinic? privat?. I-au fost f?cute radiografii. Dup? ce a fost v?zut de un medic ortoped, copilul a fost trimis la un spital de urgen??. Doctorul le-a comunicat p?rin?ilor c? pacientul nu poate fi operat la clinica privat? întrucât nu au condi?ii pentru a face aceast? interven?ie. Dar hotelul era curat. Iar recep?ionerele, zâmbitoare, mai ales la momentul de gra?ie al tip?ririi chitan?ei de plat? a serviciilor hoteliere.

Ajuns la spitalul public, pacientul a fost consultat de c?tre medicul de gard?. I-a fost fixat osul la loc f?r? vreo anestezie prealabil?, urmând a fi operat a doua zi. Dup? opera?ie, doctorul le-a comunicat p?rin?ilor, oficial, c? fractura a fost corectat? în totalitate, dar c? pacientului i-a fost introdus? o tij? de metal care urma s? fie scoas? în aproximativ 6-8 luni. Doar c? mâna pacientului avea o form? nefireasc?, un pic cam sucit? ?i cam îndoit? la antebra?. De aceea, p?rin?ii au zis s? consulte ?i un alt medic, pentru a avea ?i o alt? opinie. S-au prezentat la un alt doctor, care le-a comunicat c?, dup? scoaterea ghipsului, va face interven?ia chirurgical? pentru pozi?ionarea corect? a cotului. Le-a comunicat faptul c? unul dintre oasele fracturate nu s-a fixat bine în cot, dar c? se poate remedia printr-o interven?ie ulterioar?, chiar în momentul în care se va proceda la scoaterea tijei, indicând c? este posibil ca osul s? revin? singur în pozi?ia corect?.

Conform indica?iilor, p?rin?ii s-au prezentat cu pacientul, dup? 2 s?pt?mâni, pentru efectuarea unei radiografii. Atunci doctorul le-a comunicat faptul c? tija a ie?it prin piele ?i copilul trebuie operat de urgen??. Dup? fixarea tijei, p?rin?ilor li s-a recomandat s? revin? cu copilul peste 3 luni pentru o nou? interven?ie. A treia la rând. P?rin?ilor li s-a spus, în treac?t, ca ?i când ar fi fost ceva banal, c? pacientul nu va mai putea s? î?i foloseasc? mâna în mod normal, cel pu?in pân? la o noua interven?ie chirurgical?. Era mâna cu care pacientul de-abia înv??a s? scrie.

Ulterior, p?rin?ii au încercat s? contacteze mai mul?i medici din str?in?tate. R?spunsul dat de medicii str?ini dup? ce au v?zut radiografiile efectuate pân? la acel moment a fost: e nevoie de o interven?ie urgent? pentru revizuire, întrucât luxa?ia de cap radius persista ?i ulna era consolidat? în pozi?ie gre?it?. Cu dificultate, cu cheltuieli suplimentare mari f?cute pe credit, cu par?ial? abandonare a serviciului ?i a afacerii din care î?i asigurau subzisten?a, cu suspendarea pe termen nelimitat a cursurilor ?colare, p?rin?ii pacientului l-au dus de urgen?? în str?in?tate la un doctor care a acceptat s? fac? o astfel de interven?ie riscant?, de corectare a unor gre?eli în serie ale altor medici. În general, se primesc refuzuri în acest gen de cazuri, în care interven?iile ini?iale au fost defectuoase. Doctorii refuz? s? intervin? atunci când este vorba despre cazuri de malpraxis, sau în cel mai bun caz, se achit? o „prim? de risc” ca o condi?ie prealabil?.

Interven?ia la clinica din str?in?tate a durat peste 4 ore. Prima de risc ?i costurile suplimentare ale opera?iei pe care p?rin?ii le-au achitat au fost de peste 15.000 Euro, interven?ia de revizuire în sine fiind mult mai complicat? decât s-a crezut ini?ial, când s-a perceput un avans/cost estimativ de 5000 de Euro.

Concluziile postoperatorii (dup? revizuire) :

– pentru c? nu fusese corect pus osul la locul lui la prima opera?ie, osul fracturat s-a lipit strâmb, iar odat? cu trecerea timpului, osul se deplasase ?i mai mult; de altfel, osul începuse s? se deplaseze ?i de la încheietura cu palma;
– în niciun caz osul nu s-ar fi putut fixa în pozi?ia corect? singur;
– f?r? aceast? interven?ie, pacientul putea r?mâne cu o mân? care nu ar mai fi putut fi folosit?.

Totu?i, acesta era rezultatul unei fracturi banale.

Via?a, integritatea corporal? ?i s?n?tatea persoanei reprezint? cele mai importante valori sociale ocrotite de lege. Pentru afectarea sau v?t?marea acestora se antreneaz? r?spunderea juridic?, civil? sau penal?, a autorului faptei ilicite, chiar si pentru cea mai u?oar? culp?. Cu atât mai mult, r?spunderea trebuie antrenat? pentru erori atât de grosiere ?i atât de nea?teptate.

Nu doar codul civil ?i cel penal reglementeaz? acest gen de r?spundere, ci ?i Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s?n?t??ii. Iat? defini?ia pe care o d? art. 653 lit. b) malpraxisului: eroarea profesional? s?vâr?it? în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând r?spunderea civil? a personalului medical ?i a furnizorului de produse ?i servicii medicale, sanitare ?i farmaceutice.

Principala obliga?ie a medicului ?i a spitalului este obliga?ia de îngrijire; mai ales pentru c? sunt pl?ti?i, el ?i spitalul sunt obliga?i contractual ?i legal s? acorde pacientului – consumator de servicii publice sau private de s?n?tate, îngrijiri atente, con?tiincioase ?i conforme cu datele actuale ale ?tiin?ei ?i cu etica profesional? medical?.

Orice persoan? are dreptul de a primi îngrijirile cele mai potrivite ?i de a beneficia de terapii a c?ror eficacitate este recunoscut? ?i care garanteaz? cea mai bun? securitate sanitar? în compara?ie cu cuno?tin?ele medicale confirmate în vederea diagnostic?rii bolii, a stabilirii tratamentului ?i a vindec?rii sau a îmbun?t??irii st?rii de s?n?tate a pacientului.

În cazul discutat, în urma unei fracturi banale, datorit? interven?iei necorespunz?toare, pacientul – c?ruia, oricum, i s-au furat 3 ani de copil?rie ?i care, în plus, a fost supus unor suferin?e inutile cauzate de trei opera?ii chirurgicale suplimentare, plus nenum?rate alte proceduri medicale chinuitoare – a fost în pericol de a-?i pierde 70-80% din capacit??ile func?ionale ale mâinii, întrucât osul nu a fost fixat bine. Odat? cu trecerea timpului, de?i situa?ia se agrava, indica?iile medicilor români au fost pentru o nou? interven?ie de-abia peste 3 luni de la prima interven?ie, de?i, conform radiografiilor, opera?ia trebuia efectuat? imediat, osul nefiind în pozi?ie corect?. În cazul fracturilor deschise exist? un protocol medical standard de urmat, îns? aceste proceduri nu au fost respectate de c?tre doctorul care a efectuat prima interven?ie (nota : el avea pretentia de a fi considerat inventatorul unor metode noi de operatie în astfel de cazuri; în realitate, aceste metode noi nu erau decât experimente în viu pe cobai umani). Al doilea doctor care l-a consultat pe micul pacient, tot la un spital din România, nu a f?cut altceva decât s? acopere gre?eala primului medic (motiva?ia : medicul tân?r era fost student al medicului mai în vârst?, cel care se pretindea inventator al unor tehnici noi de opera?ie). Acest al doilea doctor nu a informat p?rin?ii cu privire la nereu?ita primei interven?ii ?i nici cu privire la riscurile pe care le prezenta starea pacientului.

Din fericire, interven?ia realizat? în str?in?tate a fost reu?it?; în prezent, pacientul î?i poate folosi mâna la fel ca înainte, cu men?iunea c? trebuie s? urmeze un program de recuperare ?i momentan nu î?i poate relua activit??ile sportive anterioare ?i nu poate participa la toate jocurile cu ceilal?i copii de aceea?i vârst?.

Dar câ?i copii au avut aceast? serie de ?anse? Privi?i: p?rin?i aten?i, chiar suspicio?i, care s? vrea o a doua ?i chiar o a treia opinie medical?, p?rin?i dedica?i, care s? pun? mai presus s?n?tatea copilului lor de siguran?a unui loc de munc?, a unei afaceri ?i a unei brume de avere (riscat? pentru a se împrumuta la banc? pentru sus?inerea diagnosticului, a opera?iilor ?i a tratamentului în str?in?tate), medici care s? ?tie s? pun? un diagnostic corect, care s? vrea s? î?i asume revizuirea unor opera?ii efectuate de al?i medici ?i, în genere, un sistem de îngrijire a s?n?ta?ii, altul decât cel românesc actual, atent cu pacien?ii. Câ?i al?i copii au r?mas cu sechele pentru c? marele doctor chirurg, profesor, om de afaceri, guru al domeniului medical pe care îl st?pâne?te, face 5-6 opera?ii pe zi, nel?sând s? creasc? nimic în jurul falnicei sale coroane de nuc secular care arde vegeta?ia în jur? Câ?i al?i pacien?i au pierdut asemenea ?anse pentru c? s-au bazat pe un sistem public de s?n?tate finan?at din contribu?iile noastre, ale tuturor, cu peste 26 de mld lei (cca 6 mld euro) în fiecare an, dar care se plânge în continuare de sub-finan?are ?i î?i alung? medicii în str?in?tate?

Istoria B

DG a vrut s? nasc? într-un spital privat. Nu ?tim dac? a preferat comoditatea ?i confortul unui centru medical cu aspect de hotel de 4 stele, cur??enia presupus? a locului, zâmbetele corporatiste (studiate, în mare parte artificiale, dar întip?rite, totu?i, pe fe?ele asistentelor) sau faima de cas? bun? de na?teri, în comparativ cu mult-hulitele maternit??i publice române?ti. ?tim doar c? DG a semnat un contract medical cu prestatorul de servicii, obiectul contractului constând în: asisten?? medical? la na?tere pentru mam? ?i copii, servicii medicale curative pentru eventuale afec?iuni ale mamei ?i copiilor pe perioada spitaliz?rii, investiga?ii medicale pentru mam? ?i nou-n?scu?i, cazare pre- ?i post-natala. „Beneficiara” a n?scut, prin opera?ie – cezarian?, prematur, gemenii GA ?i GT, la 33 de s?pt?mâni ?i 4 zile. Imediat dup? na?tere i s-a comunicat mamei c? cei doi copii au contactat un virus, iar starea acestora, delicat? ca la orice prematur, s-a degradat. Din fi?ele medicale întocmite reiese c? starea nou-n?scu?ilor a suferit o înr?ut??ire continu? ?i rapid?, astfel încât se impunea externarea ?i transferul de urgen?? c?tre un spital public, „în vederea men?inerii în via??” (not?: aceasta este exprimarea rece, chiar cinic?, a fi?ei medicale) a acestora. Totodat?, în Fi?ele de observa?ie ale ambilor nou-n?scu?i s-a re?inut c? starea general? a acestora era foarte grav?. Fa?? de aceste împrejur?ri, p?rin?ii au solicitat insistent transferul nou-n?scu?ilor la Maternitatea ”Gheorghe Polizu”. Ini?ial, în ciuda recomand?rii propriilor lucr?tori medicali, reprezentan?ii Centrului medical privat au refuzat categoric transferul nou-n?scu?ilor la Maternitatea ”Gheorghe Polizu”. Preocuparea major? a reprezentan?ilor Centrului medical privat nu era punerea în discu?ie a st?rii nou-n?scu?ilor sau a mamei, ci evitarea eventualei degrad?ri a imaginii Centrului medical privat, în cazul transferului c?tre un spital din sistemul public de s?n?tate. Culmea ironiei noir este c?, pentru a evita punerea în primejdie a imaginii Centrului medical privat, s-a încercat ”mituirea” p?rin?ilor: acestora li s-a oferit s? le fie pl?tit orice cost, cu condi?ia ca nou-n?scu?ii s? nu fie transfera?i c?tre un spital public. În cele din urm?, pentru c? lipsa de preg?tire, indolen?a, gravele neglijen?e ?i gre?elile cadrelor medicale, puteau transforma oricând într-o tragedie o situa?ie ?i-a?a grav?, s-a acceptat transferul nou-n?scu?ilor ?i al mamei c?tre Maternitatea ”Gheorghe Polizu”. A durat 72 de ore. Din fericire, doar datorit? expertizei medicilor din cadrul Maternit??ii Polizu, cei doi nou-n?scu?i au fost salva?i, evitându-se o tragedie cu consecin?e ireversibile. Acum sunt s?n?to?i ?i plini de toat? energia creativ-distructiv? a copiilor de 5-6 ani afla?i în preg?tirea marilor fapte de arme din clasa zero-preg?titoare.

De?i mama ?i nou-n?scu?ii ar fi trebuit s? beneficieze, în baza contractului încheiat, de cele mai bune servicii medicale ?i de supraveghere, în realitate ace?tia ?i-au petrecut trei zile chinuitoare într-un hotel al durerii ?i nefericirii, dar curat ?i plin de fe?e artificial-zâmbitoare care ascundeau permanentul ?i iminentul risc (provocat de incompeten?a ?i indolen?a cadrelor medicale ale Centrului medical privat) de tragedie.

Ar fi bine s? v? lua?i un timp s? analiza?i cam ce s-a întâmplat în cele câteva zile petrecute în hotelul care, nemeritat, ?i-a luat nume de centru medical:

 • Pentru anestezierea mamei înainte de na?tere a fost nevoie de 6 (?ase!) în?ep?turi în coloana vertebral?, primele 5 încerc?ri fiind e?uate pentru c? “nu s-a nimerit”;
 • Chiar ?i dup? calvarul celor 6 în?ep?turi, anestezia f?cut? înainte de na?tere nu a fost complet?, iar mama a fost nevoit? s? suporte interven?ia în stare de semicon?tien??. De?i a fost sesizat acest lucru personalului medical, s-a replicat sec: “?i se pare”. Aceast? practic? a l?sat traume fizice ?i psihice a c?ror remediere nu va mai fi posibil? niciodat?;
 • Cei doi gemeni au venit pe lume în condi?iile lipsei unui mediu steril în cadrul sec?iei de neonatologie; au fost trata?i superficial, au fost gre?it izola?i, în condi?iile în care au fost diagnostica?i cu leucopatie, fiind ?i imposibilitatea de a se ap?ra fa?? de factorii externi; nou-n?scu?ii s-au îmboln?vit în cadrul clinicii, acest lucru fiind dovedit prin analizele efectuate; de?i ne imaginam sau avem certitudinea c? infec?iile intraspitalicesti se întampl?, de regul?, în spitalele publice, iat? c? a?a ceva se întâmpl? ?i în spitalele private, presupus curate ?i aseptice; cel pu?in a?a ceva ar trebui s? prezume cel care pl?te?te s? fie îngrijit medical în sistemul privat, de?i se întampl? s? fie ?i asigurat în sistemul public;
 • Lipsa unei diagnostic?ri clare, precum ?i schema de tratament complet eronat?, au dus la înr?ut??irea st?rii de s?n?tate a nou-n?scu?ilor, via?a acestora fiind pus? într-un pericol continuu;
 • Cea mai relevant? dovad? este dispozi?ia de efectuare a transfuziei de plasm? ca solu?ie la leucopatia nou-n?scu?ilor, în condi?iile în care aceast? substan?? NU CON?INE leucocite. Solu?ia propus? a fost inutil?;
 • Analiza sângelui nou-n?scu?ilor, în condi?iile de urgen?? în care se aflau ace?tia, nu a fost f?cut? decât la 24 de ore, într-o maxim? “bâjbâial?”;
 • Omiterea analizelor de screening cranian, care au fost efectuate la 48 de ore dup? na?tere, în condi?iile în care, în cazul na?terilor premature, aceste teste sunt obligatorii a se efectua în regim de urgen??, riscul sânger?rilor craniene fiind crescut, iar schema de tratament în func?ie de aceasta necesitând aplicare imediat?. Unul dintre nou-n?scu?i a prezentat sânger?ri craniene, îns? nu i-a fost aplicat? o schem? de tratament adecvat?;
 • Cererile eronate c?tre Baza de sânge Dr. Felix, prin trimiterea grupelor sangvine ale nou-n?scu?ilor, dar omiterea trimiterii fenotipului mamei, lucru absolut elementar, dovedesc superficialitatea ?i slaba preg?tire a personalului de care a depins via?a nou-n?scu?ilor;
 • În aproape 72 de ore petrecute în acea clinic?, mama nu a avut parte de igiena r?nii;
 • Mulgerea ?i introducerea laptelui matern au fost complet uitate de c?tre personalul medical, mama riscând s? piard? laptele;
 • Atitudinea personalului medical complet iresponsabil care încerca s? conving? p?rin?ii c? sunt în stare s? salveze nou-n?scu?ii, pentru a nu-i externa din clinic?. Singurul argument în sus?inerea ”competen?ei” personalului Centrului medical privat îl reprezenta blamarea clinicilor de stat într-un mod complet calomnios, de?i salvarea nou-n?scu?ilor a venit tocmai datorit? unor medici competen?i din clinicile de stat;
 • Atitudinea lipsit? de responsabilitate a conducerii Centrului medical privat care, chiar dac? era evident c? nou-n?scu?ii nu mai puteau fi salva?i, personalul fiind complet dep??it de situa?ie, a refuzat s? contacteze Maternitatea Polizu în vederea transferului. Aceast? atitudine se manifesta chiar în momentul în care al?i medici care se ocupau de acest caz scriau ?i ?tampilau de zor hârtiile de externare urgent?, în speran?a c? se vor “sp?la pe mâini” de o posibil? situa?ie tragic?;
 • Conduita profesional? a angaja?ilor Centrului medical privat pentru acest eveniment extrem de important a fost total neprofesionist?, deficitar?, neadecvat? ?i a produs complica?ii medicale grave nou-n?scu?ilor ?i a afectat starea de s?n?tate a mamei. Panica ?i temerile create de lipsa de profesionalism au luat sfâr?it numai dup? ce nou-n?scu?ii au fost transporta?i de urgen?? la Maternitatea Polizu, unde au fost stabiliza?i, iar medicii de la acea unitate sanitar? le-au redat ?ansele la via??.

Aspectele prezentate anterior nu sunt îns? singurele consecin?e ale gravei incon?tien?e manifestate de personalul medical din cadrul Centrului medical privat. La acestea se adaug? ?i ?ocul psihic suferit de p?rin?i urmare a faptului c? nou-n?scu?ii s-au aflat în pragul mor?ii. Ca ?i cum cele întâmplate nu au fost de ajuns, Centrul medical privat a pierdut foaia de observa?ie a mamei, înscris deosebit de important, în care era consemnat? situa?ia critic? în care se aflau GD ?i cei doi nou-n?scu?i, anterior transferului c?tre Maternitatea Polizu. În pofida tuturor evenimentelor întâmplate, la data de 26.06.2013, Centrul medical privat a chemat în judecat? pe GD, solicitând obligarea acesteia la plata contravalorii contractului privind na?terea.

Feldene Online
Buy Norflex Online
Maxalt
Buy Aceclofenac without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter