Au dezvoltatorii imobiliari obligațiile stabilite în sarcina comercianților de legislația privind protecția consumatorilor ?

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Obligațiile dezvoltatorilor imobiliari stabilite în sarcina comercianților

Obligațiile dezvoltatorilor imobiliari stabilite în sarcina comercianților

Au dezvoltatorii imobiliari obliga?iile stabilite în sarcina comercian?ilor de legisla?ia privind protec?ia consumatorilor ? 

Am descoperit o ”specie juridic?” nou?: ”dezvoltatorii imobiliari”, persoane fizice care construiesc ?i vând zeci de mii de apartamente din ansamblurile reziden?iale ca persoane fizice, deci desf??oar? activitate economic?, dar nimeni nu-i oblig? s? se înregistreze ca atare. Îi oblig? doar legea, dar ce conteaz? ?

Cutuma v? înva?? c?, atunci când ave?i probleme cu ei, trebuie s? proceda?i cu mare grij?, s? nu cumva s?-i deranja?i. Nu apela?i la avoca?i pentru c? asta înseamn? r?zboi, nu-i reclama?i nici la Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorului, nici la ANAF, nici la Inspec?ia de Stat în Construc?ii, ?i nici organelor de urm?rire penal?. Trebuie s?-i ruga?i s? v? rezolve probleme pe care le considera?i ale dvs., de?i sunt ale lor.

Cum s-a ajuns la o astfel de situa?ie ?

În primul rînd, pentru c? autorit??ile statului au fost suficient de inactive pentru a încuraja comportamentele nelegale ale dezvoltatorilor imobiliari care au înc?lcat, de (prea) multe ori, regulile urbanismului ?i cele privind calitatea în construc?ii în dauna cet??ii, a proprietarilor învecina?i, ?i nu de pu?ine ori, chiar a beneficiarilor acestor construc?ii cu destina?ie reziden?ial? sau/?i nereziden?ial?.

Nicio autoritate a statului nu este interesat? de faptul c?, exact lâng? casa ta, se construie?te un imobil pe 3-4 niveluri, iar în autoriza?ia de construc?ie scrie ”imobil, P+1+mansard?”, nici când într-o zon? reziden?ial? cu regim de în?l?ime ”P+1+mansard?” se construiesc blocuri pe 10 niveluri, nici atunci când nu se prev?d parc?ri pentru imobilele nou construite iar str?zile din jur vor fi blocate de parc?ri nelegale. Nu conteaz? nici c? blocul construit lîng? tine ”î?i ia soarele” sau când se traseaz? drumuri de acces la locuin?e cu o l??ime de 3 – 3,5 m ?.a.m.d.

Din pia?a de locuin?e nou construite nu sunt ecouri puternice privind problemele cauzate de viciile ascunse ale acestora, dar aceast? t?cere nu este determinat? (neap?rat) de inexisten?a problemelor, ci mai degrab? de puterea financiar? ?i ”social?” a dezvoltatorilor imobiliari. ?i, mai ales, de necunoa?terea de c?tre cump?r?torii acestor locuin?e a drepturilor pe care le au.

Este important de ?tiut c?, în cazul imobilelor construc?ie cu destina?ie de locuin??, viciile ascunse reprezint? orice deficien?e de proiectare sau/?i de execu?ie pe care nu le putem constata cu ochiul liber, ale c?ror efecte nu pot fi prev?zute de o persoan? care nu are cuno?tin?e de specialitate, ?i care provoac?, în timp, degradarea/deterioarea locuin?ei sau unor p?r?i din locuin??.

Ce facem când ”se umfl? gresia”, când muceg?ie?te un perete, când geamurile nu asigur? izolarea fonic? ?i termic? standard sau convenit?, când se infiltreaz? ap? în pere?i, când nu este asigurat? rezisten?a minim? la seism etc. ?

Sesizarea Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorului este primul lucru la care ne gîndim când apar probleme cu bunurile ?i serviciile achizi?ionate de la un comerciant ?i acestea nu se rezolv? amiabil. În principiu, aceasta este ac?iunea corect?.

Numai c?, lucrurile sunt mai complicate în cazul imobilelor construc?ie cu destina?ia de locuin??. Da, dac? cump?r?m produse ca persoane fizice, în afara activit??ii noastre profesionale, adic? nu pe firm?, suntem consumatori. Dar legea exclude imobilele construc?ie cu destina?ie de locuin?? din domeniul de aplicare al legisla?iei privind protec?ia consumatorului pentru c? acestea nu sunt produse!

Pentru acest motiv, Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorului nu are nicio autoritate asupra dezvoltatorilor imobiliari, iar ace?tia, la rândul lor, nu au nicio obliga?ie privind protec?ia consumatorilor.

Prin urmare, nu sesizarea ANPC este solu?ia corect? în acest caz.

Ce este de f?cut, totu?i ?

În primul rînd, când v? cump?ra?i locuin?ele, ave?i grij? s? introduce?i în contractele de vânzare-cump?rare clauze clare, detaliate, complete ?i precise privind r?spunderea dezvoltatorului imobiliar/vânz?tor pentru viciile ascunse ale locuin?ei, în special cele privitoare la procedurile de reclamare ?i remediere a acestora.

În al doilea rînd, trebuie s? ?titi c? dezvoltatorul imobiliar de la care a?i cump?rat locuin?a r?spunde pentru viciile ascunse în condi?iile Codului civil ?i, în special, ale Legii nr. 10/1995   privind calitatea în construc?ii, chiar ?i atunci cînd contractul de vânzare-cump?rare nu prevede nimic în acest sens.

Conform legii, dezvoltatorul imobiliar r?spunde pentru viciile ascunse ale locuin?ei ?i atunci când i-a?i cerut s? fac? anumite modific?ri la proiectul sau materialele ini?iale, dac? viciile ascunse care ar fi cauzate de aceste modific?ri ar fi putut fi prev?zute în cursul execut?rii locuin?ei, ?i problemele nu au fost notificate cump?r?torului beneficiar al locuin?ei.

A?a c?, spre exemplu, este doar o tehnic? a invers?rii culpei, atunci cînd dezvoltatorii imobiliari sus?in c? nu r?spund pentru infiltr?rile de ape pluviale sau frigul din apartament, pentru c? a?i cerut utilizarea balconului pentru a m?ri o camer?! Dac? aceaste deficien?e erau consecin?e previzibile ale modific?rilor solicitate, dezvoltatorul imobiliar avea obliga?ia s? v? anun?e ?i, în cuno?tin?? de cauz?, s? v? cear? s? decide?i dac? v? men?ine?i solicitarea de modificare sau dac? accepta?i solu?iile de protec?ie suplimentar? propuse. Dac? nu procedeaz? în acest fel, dezvoltatorul imobilar r?spunde pentru respectivele deficien?e.

Atunci când dezvoltatorul imobiliar vânz?tor nu v? rezolv? integral ?i în termen rezonabil problemele cauzate de viciile ascunse ale locuin?ei dvs., ave?i grij? s? ave?i dovezi scrise ale reclama?iilor transmise vânz?torului locuin?ei.

R?spunderea dezvoltatorului imobiliar pentru viciile ascunse ale locuin?ei nu se reduce la perioada de garan?ie.

Anumite cerin?ele fundamentale de calitate a construc?iei, cum ar fi: rezisten?? mecanic? ?i stabilitate; securitatea la incendiu; igien?, s?n?tate ?i mediu înconjur?tor; siguran?? ?i accesibilitate în exploatare; protec?ie împotriva zgomotului; economie de energie ?i izolare termic?, trebuie asigurate pe toat? durata de existen?? a locuin?ei, r?spunderea fiind, în primul rând, a dezvoltatorului imobiliar.

Ca solu?ie prealabil? apelului la instan?ele judec?tore?ti, pute?i sesiza Inspectoratului de Stat în Construc?ii.

În ultim? instan??, v? pute?i adresa instan?elor judec?tore?ti pentru obligarea dezvoltatorului imobiliar la executarea tuturor opera?iunilor de remediere, cu daune interese, sau la restituirea sumelor de bani pl?tite de c?tre dvs. pentru remedierea viciilor ascunse. Dup? caz, pute?i cere reducerea pre?ului pe care l-a?i pl?tit pentru locuin?? sau rezilierea contractului de vînzare-cump?rare, dac? viciile ascunse sunt foarte grave.

?i, dac? toate acestea vi se par (prea) complicate, îi pute?i l?sa în pace pe dezvoltatorii imobiliari s? prospere f?r? responsabilit??i, iar voi spera?i s? nu mai ave?i ?i alte probleme, f?r? ca aceasta s? fie solu?ia corect?.

Maxalt Online
Buy Skelaxin
Buy Celebrex Online
Arcoxia

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter