Peste tentativele privind nominalizarea viitorului premier au plutit amenin??rile de securitate ?i leg?turile cu serviciile speciale semn c? acestea (serviciile) încep s?-?i rateze voca?ia nemaifiind nici foarte secrete nici foarte…

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Securişti şi câştigi

Securişti şi câştigi

Peste tentativele privind nominalizarea viitorului premier au plutit amenin??rile de securitate ?i leg?turile cu serviciile speciale semn c? acestea (serviciile) încep s?-?i rateze voca?ia nemaifiind nici foarte secrete nici foarte discrete.

Am avut mai întâi riscurile privind so?ul ?i…cumna?ii primei propuneri de premier, Sevil Shhaideh. S-au repro?at post?rile de pe Facebook ale so?ului, participarea din pozi?ia de tehnocrat într-un guvern de dinaintea izbucnirii conflictului din Siria, op?iunile politice ale cumna?ilor, etc. Amuzant, aceste acuze n-au venit din partea serviciilor, care d?duser? oricum anterior certificate de bun? purtare atât la intrarea în Guvern a doamnei Shhaideh cât ?i so?ului la primirea cet??eniei române, ci din partea „jurnali?tilor de investiga?ii”. Este probabil cea mai rapid? investiga?ie (servit?) din istorie….

Discu?ia privind serviciile s-a reluat la noua propunere, cea a domnului Grindeanu de la PSD, absolvent a unui curs la SRI ?i fost membru în comisia de control a SRI. Dac? în ceea ce prive?te cursul, mai exact lungimea sa (ceva peste o lun?) suspiciunile par exagerate, s-a insistat prea pu?in pe apartenen?a la comisia parlamentar? de control. ?i pornind de la „marile” realiz?ri ale comisiei de-a lungul timpului (e o adev?rat? performan?? s? fi portavocea celor controla?i, nu?) principalele semne de întrebare de aici ar fi trebuit s? vin?. În fond, dac? non-combatul a fost regula la comisie, n-ar fi exagerat s? presupunem ceva afinit??i între serviciul controlat ?i cei ale?i s? fac? controlul…?

Ca de fiecare dat? în ultima vreme, cei care critic? serviciile se refer? în special la amestecul acestora în via?a politic?, la ascult?rile f?r? acoperire real? în posibile amenin?a?i la adresa siguran?ei na?ionale, la dosarele f?cute la comand? politic?, etc dar pu?ine voci pomenesc de generozitatea bugetelor din ultimii ani ?i la compara?iile cu cele ale institu?iilor similare de prin vecini.

La finalul anului trecut se decidea ca SRI s? aibe un buget de 1,84 miliarde de lei, banii destina?i cheltuielilor cu salariile fiind  nu mai pu?in de 902 milioane lei (jum?tate din buget). În acel moment m-am gândit care ar putea fi salariul mediu net astfel încât lucr?torii s? nu fie frustra?i prin raportare la al?i bugetari dar nici supermul?umi?i având în vedere avantajele conexe (pensii speciale, case de odihn?, spitale cu circuit închis, etc)? Am considerat atunci c? dublul salariului mediu pe economie ar fi ok, deci vorbim de o sum? în jurul a 3500 lei. Evident, nu to?i cei care iau bani de la SRI sunt angaja?i full-time, unii sunt colaboratori/informatori ?i sunt pl?ti?i cu minimul pe economie astfel încât veniturile unui angajat operativ pot fi sensibili mai mari pentru a conserva media (o poveste despre colaboratorii din pres?, aici). Pentru a pl?ti ace?ti bani „în mân?”, SRI ar urm? s? aloce lunar aproximativ 6.000 lei pe angajat/colaborator. Împ?r?im apoi 902 milioane lei la 12 (lunile unui an) ?i apoi la 6.000 ?i avem pu?in peste 12.000 de încasatori de venituri de la cooperativa „ochiul ?i timpanul”. E mult, e pu?in? P?i, e foarte mult având în vedere c? prin Polonia reg?sim doar 5.000 de angaja?i în serviciile speciale, 3.500 în Spania, 1.600 în Italia, 4.000 în Marea Britanie sau 3.300 în Fran?a. Vezi mai multe despre num?rul de securi?ti de prin alte p?r?i aici, num?rul de posibili angaja?i ai SRI-ului fiind, coinciden??, tot 12.000. S? mai remarc?m cum, dup? major?ri succesive, bugetul SRI din 2016 a fost cu „doar” 50% mai mare decât cel din 2010 ?i de peste dou? ori mai mare decât cel al Culturii din 2016 (773 milioane lei) în condi?iile în care cheltuielile de personal erau de 62 de ori mai mari (doar 14,5 milioane lei la Cultur?). R?mâne de v?zut cum va ar?ta noul buget al institu?iei în 2017, având în vedere c? a doua propunere de premier (desemnat de Pre?edinte între timp), cel care are foarte mari ?anse s? îl creioneze, este un apropiat al institu?iei, fie el „legitimat” oficial sau nu.

 

Mobic Online
Buy Celebrex
Buy Arcoxia Online
Buy Robaxin without Prescription

DistribuieShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter